TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Lưu ký chứng khoán

Khi mở tài khoản tại WSS, khách hàng có cơ hội tiếp cận tất cả các dịch vụ lưu ký chứng khoán, cụ thể:

Chuyển nhượng và thanh toán chứng khoán;
Thực hiện quyền đối với chứng khoán ;
Phong toả / Giải phóng phong toả chứng khoán.
Lưu ký cổ đông cho các công ty đại chúng.

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo