TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Thông tin SGDCK Hồ Chí Minh

WSS: Thông báo về việc tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 chứng khoán của SGDCK TP.HCM

Công ty cổ phần Chứng khoán Phố xin thông báo tới Quý Nhà đầu tư về việc triển khai thử nghiệm áp dụng tăng đơn vị giao dịch lô chẵn từ 10 lên 100 đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đóng, chứng chỉ quỹ ETF và chứng quyền đảm bảo của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

attached

Tin mới

WSS: Thông báo về việc kiểm soát lỗi 2G của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (08/06/2021 13:51)

WSS: Thông báo về việc sửa đổi Quy định thời gian giao dịch, biên độ dao động giá, đơn vị giao dịch, loại lệnh áp dụng tại HSX (30/12/2020 10:07)

attached

Chứng quyền có đảm bảo (CW) (02/03/2018 13:35)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo