TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty Phát triển Hạ tầng khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang
– Địa chỉ: Lô HC, Khu phía bắc Khu công nghiệp Song Khê – Nội Hoàng, xã Song Khê, TP. Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
– Ngành nghề kinh doanh: Cho thuê cơ sở hạ tầng, cho thuê lại đất gắn liền với kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp…
– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 428.000.000.000 đồng (Bốn trăm hai mươi tám tỷ đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 6.826.921 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 6.826.921 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 12/05/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 01/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h30 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 06/06/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 08/06/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 09/06/2017 đến 16 giờ ngày 17/06/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 12/06/2017 đến ngày 15/06/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan_PT ha tang KCN Bac Giang.doc
2. QD 116_UBND phe duyet phuong an CPH.pdf
3. QD 335_UBND dieu chinh phuong an CPH.pdf
4. Phuong an Co phan hoa_PT ha tang KCN Bac Giang.pdf
5. Du thao Dieu le cong ty.pdf
6. BCTC tu lap 2016.pdf
7. BCTC kiem toan nam 2015.pdf
8. Bang can doi tai khoan nam 2014.pdf
9. Bang can doi tai khoan nam 2013.pdf
10. Ban cong bo thong tin.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia IPO.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo