TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sở hữu (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
– Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Ngô Việt Nam
– Địa chỉ: Số 231 Nguyễn Thái Học, thị trấn Phùng, huyện Đan Phượng, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất hạt giống ngô; Xuất nhập khẩu và kinh doanh giống ngô…
– Vốn điều lệ: 33.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 11.266 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.188.000 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.188.000 cổ phần
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 27/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 18/04/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 21/04/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 25/04/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 26/04/2017 đến 16 giờ ngày 05/05/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 27/04/2017 đến ngày 04/05/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan CTCP DTPT Ngo Viet Nam.doc
2. QD PA cn von CTCP DTPT Ngo Viet Nam.pdf
3. Cong van chap thuan UBCKNN_CTCP DTPT Ngo Viet Nam.pdf
4. CVXN CP cn tu do_CTCP DTPT Ngo Viet Nam.pdf
5. Dieu le_CTCP CTCP DTPT Ngo Viet Nam.PDF
6. DKKD_CTCP DTPT Ngo Viet Nam.pdf
7. Ban CBTT_CTCP DTPT Ngo Viet Nam.PDF
8. BCTC KT 01.04.2014 den 09.2.2015_CTCP DTPT Ngo Viet Nam.PDF
9. BCTC KT 10.02 den 31.12.2015_CTCP DTPT Ngo Viet Nam.PDF
10. Bao cao tai chinh da kiem toan 2016.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo