TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần của Công ty mẹ – Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty mẹ – Tổng công ty Máy và Thiết bị Công nghiệp
– Địa chỉ: Số 7A Mạc Thị Bưởi, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất chế tạo sản phẩm cơ khí, lắp đặt máy móc thiết bị và kinh doanh thương mại, …
– Vốn điều lệ
dự kiến sau cổ phần hóa: 1.419.915.000.000 đồng (Một nghìn bốn trăm mười chín tỷ chín trăm mười lăm triệu đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.020 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 140.831.900 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 140.831.900 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 25/10/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 14/11/2016 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/11/2016
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 21/11/2016
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 22/11/2016 đến 16 giờ ngày 30/11/2016
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/11/2016 đến ngày 28/11/2016

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan_TCT May va TBCN.doc
2. QD phe duyet phuong an CPH_TCT May va TBCN.pdf
3. Phuong an CPH_TCT May va TBCN.pdf
4. QD phe duyet gia tri DN_TCT May va TBCN.pdf
5. Phe duyet gia khoi diem_TCT May va TBCN.pdf
6. Cong van gia han thoi gian ban cp_TCT May va TBCN.pdf
7. Du thao dieu le_TCT May va TBCN.pdf
8. Giay DKKD_TCT May va TBCN.pdf
9. BCTC 2013_TCT May va TBCN.zip
10. BCTC 2014_TCT May va TBCN.zip
11. BCTC 2015_TCT May va TBCN.zip
12. BCTC 2016_TCT May va TBCN.zip
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip
13. Ban Cong bo thong tin_TCT May va TBCN.pdf

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo