TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH một thành viên 185 (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên 185
– Địa chỉ: Xóm Mậu Lâm. xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
– Ngành nghề kinh doanh: xây lắp các công trình giao thông, dân dụng, công nghiệp, thủy điện, thủy lợi; kinh doanh vật liệu, máy móc thiết bị, rà phá bom mìn vật liệu nổ theo giấy phép của Bộ Quốc Phòng; …
– Vốn điều lệ
dự kiến sau cổ phần hóa: 41.819.330.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 1.422.690 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.422.690 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 22/12/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 12/01/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 17/01/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 19/01/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 20/01/2017 đến 16 giờ ngày 06/02/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 23/01/2017 đến ngày 25/01/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia CTy TNHH MTV 185.doc
2. Quyet dinh CPH 185.pdf
3. QD phe duyet PACPH.pdf
4. Phuong an CPH 185.pdf
5. Quyet dinh GTDN 185.pdf
6. Du thao dieu le CTCP Truong Son 185.pdf
7. Ban CBTT 185.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia IPO.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo