TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra bên ngoài của Công ty TNHH một thành viên Haprosimex (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH một thành viên Haprosimex
– Địa chỉ: Số 22 Hàng Lược, P. Hàng Mã, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
– Ngành nghề kinh doanh: Gia công các mặt hàng đệt may và hoạt động cho thuê mặt bằng văn phòng
– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 120.000.000.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 3.834.700 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 3.834.700 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 27/12/2016 đến 15 giờ 30 phút ngày 17/01/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/01/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 24/01/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 25/01/2017 đến 16 giờ ngày 06/02/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 25/01/2017 đến ngày 04/02/2017

Tài liệu đính kèm
1. QUY CHE DAU GIA CTy TNHH MTV Haprosimex.doc
2. Cac QD – XDGTDN.rar
3. Phuong an CPH Haprosimex.pdf
4. Dieu le Haprosimex.pdf
5. Haprosimex – Ban CBTT.pdf
6. BCTC 2012 Haprosimex.zip
7. BCTC 2013 Haprosimex.zip
8. BCTC 2014 Haprosimex.zip
9. BCTC 2015 Haprosimex.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia IPO.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo