TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Một thành viên Việt Trung
– Địa chỉ: Thị trấn nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình
– Ngành nghề kinh doanh: Trồng cây cao su, sản xuất và kinh doanh mủ cao su, chế biến gỗ nguyên liệu, gỗ thành phẩm…
– Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 185.723.720.000 đồng (Một trăm tám mươi lăm tỷ bảy trăm hai mươi ba triệu bảy trăm hai mươi nghìn đồng)
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 10.000 đồng/cổ phần
– Số cổ phần đưa ra đấu giá: 5.813.330 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 5.813.330 cổ phần
Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đủ điều kiện theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 05/06/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 23/06/2017 (Sáng từ 08h30 – 12h00; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 28/06/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 30/06/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 01/07/2017 đến 16 giờ ngày 10/07/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 04/07/2017 đến ngày 07/07/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia co phan_Viet Trung.doc
2. QD phe duyet PA co phan hoa_Viet Trung.PDF
3. Phuong an CPH cong ty TNHH MTV Viet Trung.pdf
4. Du thao Dieu le to chuc va hoat dong_Viet Trung.PDF
5. QD xac dinh gia tri doanh nghiep CPH_Viet Trung.PDF
6. Bao cao tc 31.12.2014_Viet Trung.PDF
7. Bao cao tc 31.12.2015_Viet Trung.PDF
8. Bao cao tc 31.12.2016_Viet Trung.PDF
9. Ban cong bo thong tin ban dau gia Viet Trung.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia IPO.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo