TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo đấu giá bán phần vốn góp của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam tại Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines (Nguồn: HNX)

– Tên tổ chức sở hữu phần vốn góp: Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam
– Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH Sửa chữa tàu biển Vinalines
– Địa chỉ: B6, Lô E, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
– Ngành nghề kinh doanh: Sửa chữa, bảo dưỡng phương tiện vận tải tàu thủy; Sửa chữa,bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị chuyên ngành thủy
– Vốn điều lệ: 296.108.546.668 đồng
– Giá trị phần vốn góp đưa ra đấu giá: 262.514.122.666 đồng
– Giá trị phần vốn góp người nước ngoài được phép mua: 262.514.122.666 đồng
– Giá khởi điểm: 81.786.000.000 đồng
– Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
+ Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút ngày 27/03/2017 đến 15 giờ 30 phút ngày 17/04/2017 (Sáng từ 08h30 – 11h30; chiều từ 13h00 – 17h00 các ngày làm việc)
+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)
– Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/04/2017
+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký
– Thời gian và địa điểm đấu giá:
+ Thời gian: 08 giờ 30 phút ngày 24/04/2017
+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
– Thời gian nộp tiền mua phần vốn góp: Từ ngày 24/04/2017 đến 00 giờ ngày 04/05/2017
– Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 26/04/2017 đến ngày 02/05/2017

Tài liệu đính kèm
1. Quy che dau gia phan von gop Cong ty TNHH Sua chua tau bien Vinalines.doc
2. Nghi quyet phe duyet phuong an chuyen nhuong VNLSY.pdf
3. Cong van chap thuan cua UBCK NN.pdf
4. Giay chung nhan phan gop von.pdf
5. Dieu le Cty Sua chua tau bien Vinalines.pdf
6. Ban CBTT Cong ty sua chua tau bien Vinalines.pdf
7. Bao cao kiem toan Vinalines shipyard 2015.pdf
8. Bao cao tai chinh 30.09.2016.pdf
Phu luc Danh sach cac Dai ly dau gia.doc
Don dang ky dau gia.zip

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo