TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 565 (Nguồn: HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty Cổ phần Xây dựng 565 như sau:

 

1.     Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng Công ty Xây dựng Trường Sơn

2.     Tên tổ chức phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Xây dựng 565

3.     Địa chỉ: Tổ 3, phường Thịnh Lang, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình

4.     Vốn điều lệ: 29.593.140.000 đồng

5.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.563.569 cổ phần

6.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 7 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 0 NĐT          Cá nhân: 7 NĐT

7.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.563.600 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 0 CP            Cá nhân: 1.563.600 CP

8.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 26/04/2017

9.     Thời gian tổ chức đấu giá: 08 giờ 30 phút ngày 28/04/2017

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo