TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông báo kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh (Nguồn: HNX)

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội xin thông báo về kết quả đăng ký mua cổ phần của Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh như sau:

 

1.     Tên tổ chức đấu giá: Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bắc Ninh

2.     Địa chỉ: Số 57 đường Ngô Gia Tự, phường Thị Cầu, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh

3.     Vốn điều lệ dự kiến sau cổ phần hóa: 375.886.510.000 đồng

4.     Số lượng cổ phần bán đấu giá: 1.533.565 cổ phần

5.     Số lượng nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần: 3 NĐT

Trong đó: Tổ chức: 1 NĐT                      Cá nhân: 2 NĐT

6.     Tổng khối lượng cổ phần đăng ký mua: 1.643.500 cổ phần

Trong đó: Tổ chức: 10.000 CP               Cá nhân: 1.633.500 CP

7.     Thời hạn nộp phiếu đấu giá: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 20/02/2017

8.     Thời gian tổ chức đấu giá: 10 giờ 00 phút ngày 22/02/2017

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo