TRADING ONLINE REGISTER ONLINE

Tin đấu giá

Thông tin đăng ký tham gia đấu giá cổ phần của Công ty CP Đầu tư phát triển nhà và khu công nghiệp Đồng Tháp

 Tổng số nhà đầu tư tham gia: 03 nhà đầu tư

– Cá nhân trong nước:  
0
– Cá nhân nước ngoài: 
0
– Tổ chức trong nước:
03 TC
– Tổ chức nước ngoài:    
0
 
Tổng khối lượng đăng ký:   2.039.950 CP

– Cá nhân trong nước:  
0
– Cá nhân nước ngoài: 
0
– Tổ chức trong nước:
2.039.950 CP
– Tổ chức nước ngoài:    
0

Tin mới

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ (26/01/2024 15:35)

WSS: Thông báo đấu giá của Công ty Cổ phần Thủy điện Miền Trung (26/01/2024 15:28)

WSS: Thông báo Chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư Phát triển Thành Đạt (10/08/2022 11:22)

WSS: Thông báo Chào bán cổ phiếu ra công chúng của Tổng công ty Dầu Việt Nam – CTCP sở hữu tại Công ty cổ phần Thương nghiệp Cà Mau (25/03/2022 14:56)

WSS: Thông báo đấu giá bán cổ phần CTCP Công trình công cộng Vĩnh Long do UBND tỉnh Vĩnh Long sở hữu (03/11/2020 11:07)

Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo
Logo